Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie UE 2016/679) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Ensto Pol Sp. z o. o. z siedzibą w Straszynie (83-010), ul. Stargardzka 17A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119763, REGON: 190274030, NIP: 5830010591, o kapitale zakładowym 1 600.000,00 zł.;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • dostarczenia usługi jaką jest dostęp do programu Ensto Designer Suite w pełnej wersji oraz do wszelkich materiałów i informacji wspomagających projektowanie, dostępnych na portalu www.izolowane.pl,
  • przeprowadzania analiz rynkowych w oparciu o zanonimizowane dane,
  • dostarczenia newslettera (na podstawie odrębnej zgody);
  na podstawie zaakceptowanego regulaminu i udzielonej zgody;
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Ensto Pol Sp. z o. o. oraz partnerzy technologiczni przetwarzający dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych (FreshMail Sp. z o. o., Qunabu S.C.)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania Państwa zgody albo wyrażenia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat liczonych od dnia odnotowania ostatniego logowania się na stronie www.izolowane.pl
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług wymienionych w pkt. 2. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z tych usług.  
 8. W celu prowadzenia działań wymienionych w pkt. 2 profilujemy Pani/Pana dane, tak aby jak najlepiej dopasować dostarczane usługi do Państwa potrzeb.   

 Zbieramy również informacje poprzez pliki cookies – więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Regulaminie