Regulamin
Zasady i warunki korzystania ze witryny internetowej Izolowane.pl należącej do firmy Ensto


Poprzez wejście i korzystanie z witryn internetowych Ensto Ltd. World Wide uznajemy, iż wyrażasz zgodę i jesteś związana/y poniższymi warunkami i zasadami. Nie odwiedzaj tych witryn, o ile nie wyrażasz zgody na poniższe warunki i zasady.
Prawa autorskie dotyczące zawartości niniejszej strony internetowej, w tym m.in. tekstu i zdjęć w niej zawartych oraz ich aranżacji (łącznie zwanych: witrynami) przysługują Ensto Ltd. (dalej: Ensto) Copyright Ensto Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje zawarte na tych witrynach udostępnione są nieodpłatnie dla wygody odwiedzających, wyłącznie w celach informacyjnych. Pomimo że Ensto dokłada starań aby zapewnić aktualność i dokładność informacji, na witrynach mogą występować niezależnie techniczne lub faktyczne niedokładności i błędy. Ensto zastrzega sobie wyłączne prawo do dodawania, usuwania lub zmian jakichkolwiek informacji w witrynach oraz zamknięcia dostępu do nich w każdym czasie, bez zawiadomienia. Ensto zrzeka się podejmowania jakiegokolwiek zobowiązania do uaktualniania informacji zawartych w witrynach.


ZAWARTOŚĆ WITRYN STANOWI WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ ENSTO. WITRYNY SĄ UDOSTĘPNIANE „JAKO TAKIE". ENSTO NIE UDZIELA ŻADNYCH BEZPOŚREDNICH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI PORĘCZEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W ZWIĄZKU Z TĄ ZAWARTOŚCIĄ, DOTYCZĄCYCH M.IN., ALE NIE OGRANICZAJĄCYCH SIĘ DO: GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH, OBROTU HANDLOWEGO ORAZ DOBREGO IMIENIA DLA KONKRETNYCH CELÓW. PONADTO ENSTO NIE ODPOWIADA I NIE GWARANTUJE ZUPEŁNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, CZY WIARYGODNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYCH WITRYNACH.
ENSTO NIE PONOSI W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NASTĘPCZE, PRZYPADKOWE, LUB SZCZEGÓLNE SZKODY ANI UTRACONE KORZYŚCI, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ALBO NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYN, NAWET JEŻELI ENSTO BYŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ENSTO NIE UDZIELA PORĘCZENIA ANI GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, WYRAŻONEJ BEZPOŚREDNIO CZY DOROZUMIANEJ, ŻE WITRYNY (WŁĄCZAJĄC W TO WITRYNY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH, DO KTÓRYCH WITRYNY TE MAJĄ ODNIESIENIE (LINK)) ALBO SERWER KTÓRY UDOSTĘPNIA WITRYNY, SĄ WOLNE OD SZKODLIWYCH ELEMENTÓW TAKICH JAK M.IN., ALE NIEOGRANICZONYCH DO: WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH CZY INNYCH PODOBNYCH PROBLEMÓW ORAZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY STRON.

Kopiowanie, przechowywanie, przekazywanie oraz dystrybucja zawartości stron, całkowita lub częściowa, w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Ensto jest surowo zabronione. Dozwolone jest jednakże przechowywanie w komputerze osobistym i drukowanie kopii z witryn wyłącznie dla użytku osobistego, niezwiązanego z prowadzoną działalnością, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym regulaminie. Modyfikacja lub zmiany w witrynach jakiegokolwiek rodzaju dla wszelkich innych celów są surowo zabronione. Wszelkie prawa nieprzeniesione wyraźnie na osoby trzecie przysługują Ensto.

Witryna internetowa może zawierać linki do innych stron, które nie należą do Ensto. Ensto nie odpowiada za treść tamtych stron. Zamieszczenie jakiegokolwiek linka do takich stron nie jest uzasadnione popieraniem, sponsorowaniem, ani polecaniem przez Ensto tych stron, ich zawartości ani ich sponsorów.
W przypadku przesłania materiałów na którykolwiek z serwerów Ensto, np. e – mailem albo poprzez strony www, ich nadawca zapewnia, że nadesłane materiały nie zawierają wirusów komputerowych ani innych niszczących lub szkodliwych elementów oraz, że materiał nie zawiera treści bezprawnych ani w innym stopniu niestosownych a nadawca posiada pełne, nieograniczone prawo do przesłania Ensto tych materiałów. Poprzez wysłanie materiałów Nadawca udziela Ensto nieograniczonego uprawnienia do nieodpłatnego korzystania z nich, bez żadnych ograniczeń ani odpowiedzialności za materiał oraz ponosi odpowiedzialność za zadośćuczynienie Ensto za wszelkie możliwe roszczenia osób trzecich dotyczące omawianych materiałów. Ensto nie dokonuje przeglądu nadesłanych materiałów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość. Ensto jest uprawnione w każdym czasie, według własnego uznania, do usunięcia ze swoich serwerów nadesłanych materiałów.

Niniejsza strona domowa może korzystać z plików cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi w Twoim komputerze, aby zapewnić większą funkcjonalność tej strony domowej. Plik cookie nie zapisuje żadnych osobistych informacji. Celem pliku cookie jest pokazanie Tobie, jakie nowości zostały wprowadzone na stronie domowej od czasu Twojej ostatnich odwiedzin. Inne pliki cookies są wykorzystywane aby zarządzać Twoimi ustawieniami osobistymi na stronie domowej, na przykład preferencjami co do języka i szyku materiału informacyjnego na stronie i znikną kiedy zamkniesz przeglądarkę internetową. Jeżeli nie chcesz korzystać z plików cookies możesz skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby odrzucić pliki cookies. Jednakże, może to oznaczać, że niniejsza strona domowa nie będzie działać zgodnie z zamierzeniami.

Oświadczenia w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
Dokonanie Rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż:
- przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie UE 2016/679):

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Ensto Pol Sp. z o. o. z siedzibą w Straszynie (83-010), ul. Stargardzka 17A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119763, REGON: 190274030, NIP: 5830010591, BDO 000007628 o kapitale zakładowym 1 600.000,00 zł.;
 2.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • dostarczenia usługi jaką jest dostęp do programu Ensto Designer Suite w pełnej wersji oraz do wszelkich materiałów i informacji wspomagających projektowanie, dostępnych na portalu www.izolowane.pl,
  • przeprowadzania analiz rynkowych w oparciu o zanonimizowane dane,
  • dostarczenia newslettera (na podstawie odrębnej zgody);
 3. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Ensto Pol Sp. z o. o. oraz partnerzy technologiczni przetwarzający dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych (FreshMail Sp. z o. o., Qunabu S.C.)
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody albo wyrażenia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat liczonych od dnia odnotowania ostatniego logowania się na stronie www.izolowane.pl
  Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowy dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług wymienionych w pkt. 2. (są to: imię, nazwisko, email, kod pocztowy). Użytkownik zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z tych usług .
 7. W celu prowadzenia działań wymienionych w pkt. 2 profilujemy dane, tak aby jak najlepiej dopasować dostarczane usługi do potrzeb Użytkownika.

 

 Copyright Ensto Pol Ltd. All rights reserved.